Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1. De deelnemer / opdrachtgever wordt geacht de door Start Taiji gehanteerde tarieven en algemene voorwaarden te kennen en daarmee akkoord te gaan. De gehanteerde tarieven zijn inclusief 9% BTW.
2. Betaling dient te geschieden voorafgaand aan les, cursus of workshop.
3. Betaling dient plaats te vinden door overschrijving op bankrekeningnummer:
NL02 KNAB 0258 6606 51 t.n.v. Start Taiji te Leuth.
4. Bij te late betaling zal 1 maand na aanvang van de lessen of workshop een herinnering gestuurd worden, die binnen 14 dagen betaald dient te zijn. Daarna worden 10% administratiekosten in rekening gebracht en zijn eventuele bijkomende incassokosten voor rekening van de deelnemer / opdrachtgever.
5. Het niet volgen van lessen of workshops na inschrijving / opdracht valt onder de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer / opdrachtgever. Er vindt geen restitutie van betalingen plaats. Wel mogen deelnemers gemiste lessen inhalen op een van de andere leslocaties – mits in dezelfde cursusweek en in overleg met Start Taiji.
6. Indien Start Taiji onverhoopt niet in staat is een les of workshop op geplande datum te verzorgen zal de les of workshop worden ingehaald op de geplande reservedatum (de reservedatum die indien nodig zal worden opgenomen in de cursusschema’s zijn te vinden op www.starttaiji.nl). In die situaties waarin geen reservedatum mogelijk is wordt het lesgeld voor de les of workshop die vervalt gerestitueerd.
7. Wanneer sprake is van incompatibiliteit van de deelnemer in relatie tot de lessen, behoudt Start Taiji zich het recht voor deelname van de ingeschreven deelnemer te beëindigen met restitutie van de resterende lessen.
8. Acquisitie door deelnemer / opdrachtgever voor evenementen, bijeenkomsten of cursussen van derden is tijdens de lessen en workshops van Start Taiji niet toegestaan. Dit impliceert ook het ongevraagd neerleggen van folders, flyers enz.
9. Start Taiji is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook.
10. Worden lessen of workshops geheel of gedeeltelijk door derden ingevuld dan is Start Taiji voor  deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op [4-6-2019].