Privacy verklaring

Privacystatement Start Taiji

Start Taiji hierna te noemen: ‘ST’, verzamelt diverse gegevens bij het verzorgen en geven van trainingen aan ondernemers, bedrijven, overheidsinstellingen, en overige (rechts)personen. Ook verzamelt ST diverse gegevens bij het gebruik van de website www.starttaiji.nl.

Voorop staat dat ST veel waarde hecht aan uw privacy en daarom vertrouwelijk en zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacystatement geven we u inzicht in de wijze waarop ST omgaat met de verwerking van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar indien direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning, vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een IP-adres. Afhankelijk van uw relatie tot ST, verwerken wij van u verschillende persoonsgegevens.

Wanneer u een (potentiële) klant van ST bent, kunnen wij van u de volgende persoonsgegevens verwerken (uiteraard alleen voor zover noodzakelijk):

voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
betalingsgegevens;
geslacht;
geboortedatum;
bedrijfsnaam.

Wanneer u een opdrachtgever van ST bent, verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens:

voor- en achternaam;
adresgegevens;
telefoonnummer;
e-mailadres;
betalingsgegevens;
functietitel van de contactpersoon.

Nieuwsbrief:

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen binnen ST geven wij regelmatig een nieuwsbrief uit. Bij het versturen van de nieuwsbrief verwerken wij uw naam en e-mailadres. Onderaan elke nieuwsbrief is een link opgenomen, waarmee u uzelf op ieder gewenst moment kunt afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier:

Indien u zich wilt opgeven voor de trainingen, kunt u op de website een contactformulier invullen. In dat geval dient u verplicht uw naam, e-mailadres en telefoonnummer in te vullen. Daarnaast kunt u optioneel uw adresgegevens en woonplaats aan ons doorgeven.

Waarom we deze persoonsgegevens verwerken:

Voor ST is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk voor het uitvoeren van haar bedrijfsactiviteiten. Specifiek verzamelt ST persoonsgegevens om de volgende doelen te bereiken:

Het geven van trainingen aan ondernemers, bedrijven, overheidsinstellingen, en overige (rechts)personen;

 • om onze (overige) diensten te kunnen uitvoeren en optimaliseren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
 • om onze administratie in de breedste zin van het woord uit te kunnen voeren, en;
 • om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • in het belang van de veiligheid van de Staat;
 • ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen, en;

voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften die zijn gesteld ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Wanneer u een klant, ZZP’er, opdrachtgever of leverancier van ST bent, dan verwerken wij uw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst. Ook kan het zijn dat ST een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld als u een potentiële klant bent. Denk hierbij aan een direct marketing belang om potentiële klanten te benaderen. ST zal echter in elke situatie een deugdelijke belangenafweging maken tussen het waarborgen van uw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van ST anderzijds. Alleen indien het gerechtvaardigd belang van ST zwaarder weegt, worden uw persoonsgegevens op basis van genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt ST persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht en houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijnen. In alle andere gevallen vraagt ST expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan staat het u altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ST de gegevens verzamelt of verwerkt, tenzij het langer bewaren van uw gegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht van ST. De wettelijke bewaartermijn is maximaal zeven jaar. Als er geen wettelijke bewaartermijn geldt, dan worden uw persoonsgegevens bewaard zolang de overeenkomst voortduurt of zolang uw toestemming geldt.

Delen van persoonsgegevens met derden

ST deelt persoonsgegevens met andere partijen wanneer dit volgens de wet verplicht is of wanneer het noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten. Denk aan het doorgeven van persoonsgegevens aan overheidsinstanties als de Belastingdienst. Met derde partijen die namens en in opdracht van ST uw persoonsgegevens verwerken, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partijen eveneens gehouden zijn tot naleving van de privacywetgeving. Door ST ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Doorgifte naar andere landen

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven naar landen buiten de EU of EER.

Uw rechten

U heeft de volgende rechten betreffende de persoonsgegevens die wij hebben verwerkt:

Bezwaar

U kunt kosteloos bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, zonder dat u daarvoor een reden hoeft op te geven, door een e-mail te zenden naar info@starttaiji.nl. ST zal op het eerste verzoek het gebruik beëindigen. In alle andere gevallen kunt u in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking bezwaar aantekenen door een e-mail te sturen naar info@starttaiji.nl. ST zal binnen vier weken na ontvangst van het bezwaar beoordelen of het bezwaar terecht is. In dat geval zal ST de verwerking beëindigen.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en data portabiliteit Voorts heeft u het recht om uw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heeft u het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming. Indien u van genoemde rechten gebruik wenst te maken, dan kunt u een e-mail sturen naar info@starttaiji.nl. ST zal u binnen vier weken per e-mail aangeven in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie zal plaatsvinden indien de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor deze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen uw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van uw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij u dat u het recht heeft een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ST bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien uw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Beveiliging persoonsgegevens

ST neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus. We nemen dan ook passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denkt u dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn, heeft u vermoeden van een datalek of zijn er andere aanwijzingen van misbruik? Neemt u dan contact op met ons via info@starttaiji.nl.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee uw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s, en;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Technische informatie en cookies worden door ons gebruikt om uw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, www.starttaiji.nl, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

ST plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

ST maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

ST heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld. ST heeft Google geen toestemming gegeven om via ST verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zullen u de mogelijkheid bieden om het gebruik van cookies te weigeren of om u telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wenst te plaatsen op uw computer. Indien u de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor u niet toegankelijk zijn.

Social media

ST maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op de website www.starttaiji.nl zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIn of Facebook. ST houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor uw eigen risico. Voordat u van diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

Wijzigingen

ST behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Dit privacystatement is gepubliceerd op de website www.starttaiji.nl. Houdt deze website dus goed in de gaten.

Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op [4-6-2019].

Contactgegevens:

Start Taiji
Dhr. M. Start
Hoeting 39
6578BJ Leuth
06-381 24 882
info@starttaiji.nl